Romana  | 
28.02.2013 / 
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

STEMA ROMANIEI


 

ORDONANŢA
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2012 privind transporturile rutiere

 
 
Având în vedere :
-          suspendarea sedintelor de atribuire a traseelor/curselor judetene si interjudetene ca urmare a deciziilor instatelor de judecata
-          necesitatea aplicarii urgente a prevederilor Reg. CE 1370/2007
-          constatările autorităţilor abilitate şi sesizările partenerilor sociali privind existenţa unor transporturi ilicite efectuate cu autoturisme precum şi cu autovehicule destinate transportului de vehicule avariate sau defecte, faptul că în legislaţia specifică din domeniul transporturilor rutiere nu există mecanisme eficiente care să descurajeze aceste practici, ajungându - se la o diversificare a acestora
-          că menţinerea stării de fapt constatate afectează profund societatea românească şi pe cetăţenii acesteia, prin perpetuarea unor practici care au consecinţe negative asupra siguranţei rutiere şi a calităţii vieţii populaţiei, mediului concurenţial ori care au un impact negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţii de transport rutier de persoane şi de vehicule avariate sau defecte, ce sunt desfăşurate în afara cadrului legal
           
Tinând seama de faptul că situaţia actuală reclamă o intervenţie imediată pentru:
-          deblocarea atribuirii electonice a traseelor/curselor din programele de transport judetean si interjudetean
-          întărirea instrumentelor legale de combatere a fraudei fiscale, prin licenţierea acestei activităţi;
-          garantarea unui mediu de afaceri concurenţial în acest domeniu;
-          completarea cadrului legal ce reglementează desfăşurarea activităţii de transport rutier;
-          creşterea siguranţei cetăţenilor şi a calităţii serviciilor de transport oferite
în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,   
În temeiul art. 115 alin.(4)din Constituţia României, republicată,
 
 
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
 
in temeiul art. 115 alin.(4)din Constituţia României, republicată,
 
 
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
 
 
 
Art. I.–  Ordonanţa Guvernului nr. 27/ 2011 privind transporturile rutiere publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 625 din 2 septembrie 2011,se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ Art. 2. – Serviciile de transport public ce primesc obligatie de serviciu public asa cum aceasta este definita in Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului si al Consiliului din 23 Octombrie 2007 privind serviciile de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a regulamentelor (CEE) n3. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului, se reglementeaza prin legi speciale.
2. La articolul 11, litera b) se abrogă.
3. La articolul 11, literele c) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„c)  transportul de mărfuri cu autovehicule a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, nu depăşeşte 2,4 tone, cu excepţia celor care efectuează in trafic national transporturi de vehicule defecte sau care sunt avariate.
n)  transporturi de persoane efectuate cu autovehicule construite şi echipate pentru transportul a cel mult 8 persoane, inclusiv conducătorul auto şi destinate prin constructie acestui tip de transport.”
4. Articolul 18 se modifica si va avea următorul cuprins:
„ Art. 18. – Prevederile privind accesul la transportul rutier in cont propriu se aplica intreprinderilor care efectueaza operatiuni de transport rutier in cont propriu cu vehicule rutiere a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv remorca/semiremorca depaseste 2,4 tone si/sau cu cu autovehicule construite şi echipate pentru transportul a cel mult 8 persoane, inclusiv conducătorul auto sau intreprinderilor care efectueaza operatiuni de transport rutier in cont propriu cu vehicule rutiere care se deplaseaza fara incarcatura.
5. La articolul 19, litera a) se abrogă.
6. La articolul 19, literele b) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„ b) transporturi de mărfuri cu autovehicule a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, nu depăşeşte 2,4 tone, cu excepţia celor cu care se efectuează transporturi de vehicule defecte sau care sunt avariate.  
 l) transporturi efectuate cu autovehicule construite şi echipate pentru transportul a cel mult 8 persoane, inclusiv conducătorul auto şi destinate prin constructie acestui tip de transport.”
7.Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ Art.34. – Transportul rutier contra cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier cu autoturisme şi autobuze la bordul cărora se află pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, precum şi licenţa de traseu însoţită de graficul de circulaţie sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.”
8. La articolul 35 după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatul (2) şi alineatul (3), cu următorul cuprins:
„ (2) Transportul rutier contra cost de persoane cu autoturisme se poate realiza prin:
a) servicii regulate speciale;
b) servicii ocazionale.
   (3) Transportul rutier contra cost de persoane efectuat cu un autovehicul cu încălcarea prevederilor alin.(1) şi (2) este interzisă şi atrage răspunderea civilă, administrativă, penală şi contravenţională.”
9.  Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 47. Transportul rutier în cont propriu se efectuează de către întreprinderile de transport rutier în cont propriu pe baza certificatului de transport în cont propriu cu autovehicule, autoturisme şi autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, documentul din care să rezulte faptul că transportul efectuat este în cont propriu, precum şi documentele specifice acestui tip de transport, stabilite prin reglementările în vigoare.”
 
Art. II. – În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va actualiza Normele metodologice referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr.980/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.854 din 2 decembrie 2011.
 
 
 
 
PRIM - MINISTRU
VICTOR - VIOREL PONTA
 

 

 
 

  VARIANTA PDF

 
,