Romana  | 
04.07.2013 / 
Trafic Media

privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care calatoresc cu autobuzul si autocarul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004


Publicata in Monitorul Oficial nr.401 din 3 iulie 2013In scopul asigurarii aplicarii in Romania a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care calatoresc cu autobuzul si autocarul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1
Prezenta hotarare stabileste unele masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (UE) nr.181/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care calatoresc cu autobuzul si autocarul si de modificare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004 , denumit in continuare Regulament.

ART. 2
(1) In aplicarea art. 2 alin. (4) din Regulament, serviciile regulate nationale sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Regulamentului pentru o perioada de 4 ani.
(2) Prin servicii regulate nationale se intelege serviciile regulate prin care se efectueaza transportul rutier national contra cost de persoane, transportul rutier judetean de persoane si transportul rutier local de persoane, definite conform legislatiei in vigoare.
(3) Ministerul Transporturilor informeaza Comisia Europeana cu privire la derogarea acordata in temeiul art.2 alin.(4) din Regulament.

ART. 3
In aplicarea art. 3 din Regulament, termenii/expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) transportator - operator de transport rutier roman si operatorul de transport rutier strain, astfel cum sunt definiti in Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) transportator de fapt - subcontractant, in sensul prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 ;
c) terminal - autogara, astfel cum este definita in Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in care transportatorii si organismul de administrare a terminalului asigura asistenta gratuita persoanelor cu handicap si persoanelor cu mobilitate redusa, cel putin in masura specificata in partea (a) a anexei I la Regulament, desemnata de catre autoritatea competenta conform prevederilor prezentei hotarari;
d) statie de autobuz - statie publica, asa cum este definita in Ordonanta Guvernului nr.27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) organism de administrare a terminalului - operator economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitate de autogara, licentiat conform prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul autogarilor care sunt desemnate ca terminale, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.

ART. 4
(1) Operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitate de autogara pot solicita Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. desemnarea ca terminal, in sensul prezentei hotarari, a autogarii pentru care detin licenta.
(2) In vederea desemnarii ca terminal a unei autogari, operatorul economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitate de autogara trebuie sa depuna la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. o cerere si o declaratie pe propria raspundere care sa certifice faptul ca in autogara pentru care detine licenta se poate asigura asistenta gratuita persoanelor cu handicap si persoanelor cu mobilitate redusa, cel putin in masura specificata in partea (a) a anexei I la Regulament.
(3) Modelele cererii si declaratiei pe propria raspundere prevazute la alin. (2) se vor afisa de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. pe site-ul propriu si la sediul agentiilor teritoriale in termen de 5 zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) In termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii de catre operatorul economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitate de autogara a solicitarii de desemnare a autogarii ca terminal, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. transmite solicitantului o notificare scrisa prin care se certifica desemnarea ca terminal a autogarii sau prin care motiveaza respingerea solicitarii.
(5) In termen de 30 de zile de la data notificarii prevazute la alin. (4), Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, denumit in continuare I.S.C.T.R., verifica indeplinirea de catre autogara pentru care s-a depus cererea a conditiilor pentru desfasurarea activitatii ca terminal.

ART. 5
(1) In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitate de autogara si care au incheiate/incheie contracte cu transportatorii care efectueaza servicii regulate in trafic international, pe trasee a caror lungime este de minimum 250 de kilometri, in cazul carora punctul de imbarcare sau de debarcare se afla pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat din afara Uniunii Europene, sunt obligati sa solicite desemnarea ca terminal a autogarii pentru care detin licenta.
(2) In situatia in care operatorii economici nu au solicitat in termenul prevazut la alin. (1) desemnarea ca terminal a autogarii pentru care detin licenta si/sau nu indeplinesc conditiile prevazute in prezenta hotarare si in Regulament pentru desfasurarea activitatii ca terminal, sunt interzise opririle si plecarile in/din autogara respectiva pentru cursele serviciilor regulate in trafic international, pe trasee a caror lungime este de minimum 250 de kilometri, in cazul carora punctul de imbarcare sau de debarcare se afla pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat din afara Uniunii Europene.

ART. 6
(1) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. actualizeaza Registrul electronic al operatorilor economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier, intocmit conform legislatiei in vigoare, prin introducerea mentiunilor corespunzatoare in cazul terminalelor desemnate, in termen de doua zile lucratoare de la data notificarii prevazute la art.4 alin. (4).
(2) Autogara dobandeste calitatea de terminal numai din momentul inscrierii mentiunilor corespunzatoare in Registrul electronic al operatorilor economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier.
(3) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. afiseaza pe site - ul propriu lista terminalelor desemnate pe care o actualizeaza ori de cate ori este necesar.
(4) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. informeaza directia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, in termen de 5 zile de la desemnarea unui terminal sau de la retragerea functionalitatii de terminal a unei autogari.
(5) Ministerul Transporturilor informeaza Comisia Europeana cu privire la terminalele desemnate potrivit prevederilor prezentei hotarari si ori de cate ori lista terminalelor se modifica.

ART. 7
In aplicarea art. 16 alin. (2) din Regulament, transportatorii si, dupa caz, organismele de administrare a terminalelor sunt exceptati de la indeplinirea obligatiei de formare si instruire a conducatorilor auto pentru o perioada de 3 ani.

ART. 8
(1) In aplicarea art. 28 din Regulament, se desemneaza:
 a) I.S.C.T.R. ca fiind organismul national responsabil cu asigurarea aplicarii prevederilor din Regulament care stabilesc obligatii in sarcina transportatorilor si a organismelor de administrare a terminalelor;
 b) Ministerul Economiei, prin personalul cu atributii de inspectie si control, ca fiind organismul national responsabil cu asigurarea aplicarii prevederilor din Regulament care stabilesc obligatii in sarcina agentilor de voiaj si a operatorilor de turism.
(2) Ministerul Transporturilor si Ministerul Economiei, dupa caz, informeaza Comisia Europeana asupra desemnarii organismelor nationale responsabile prevazute la alin. (1).
(3) Organismele nationale responsabile desemnate potrivit alin. (1) isi stabilesc masurile si mecanismele necesare pentru a asigura respectarea Regulamentului prin instructiuni sau proceduri proprii.

ART. 9
(1) Fiecare transportator, organism de administrare a terminalului, agent de voiaj si operator de turism trebuie sa afiseze la sediul sau un document care sa cuprinda drepturile pasagerilor care calatoresc cu autobuzul si autocarul, conform prevederilor prezentei hotarari si ale Regulamentului.
(2) Fiecare organism de administrare a terminalului trebuie sa afiseze la sediul sau un document care sa mentioneze tipurile de handicap pentru care se poate asigura asistenta gratuita in cadrul terminalului respectiv.
(3) Fiecare transportator, organism de administrare a terminalului, agent de voiaj si operator de turism este obligat sa intocmeasca si sa gestioneze un registru care sa cuprinda plangerile formulate impotriva sa privind drepturile si obligatiile prevazute in prezenta hotarare si in Regulament si modul de solutionare a acestora.
(4) Registrul prevazut la alin. (3) se pastreaza la sediul transportatorului, organismului de administrare a terminalului, agentului de voiaj si al operatorului de turism si, dupa caz, la sediile punctelor de lucru ale acestora.
(5) In cazul fiecarei plangeri transportatorul, organismul de administrare a terminalului, agentul de voiaj si/sau operatorul de turism, dupa caz, trebuie sa notifice petentului in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia daca plangerea sa este considerata intemeiata, respinsa sau in curs de analizare si sa transmita un raspuns final petentului in termen de 3 luni de la data depunerii plangerii, in caz contrar petentul putand sa solicite organismelor nationale responsabile prevazute la art. 8 alin. (1) dispunerea de verificari pentru constatarea eventualelor incalcari ale prevederilor prezentei hotarari si/sau ale Regulamentului.
(6) In cazul plangerilor primite de catre organismele nationale responsabile prevazute la art. 8 alin. (1) privind nerespectarea de catre transportatori, organismele de administrare a terminalelor, agentii de voiaj si/sau operatorii de turism, dupa caz, a prevederilor prezentei hotarari si/sau ale Regulamentului, acestea au obligatia de a raspunde petentului in termen de 30 de zile de la data inregistrarii plangerii.

ART. 10
(1) Pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, transportatorii si organismele de administrare a terminalelor comunica I.S.C.T.R. un raport privind plangerile formulate impotriva lor in anul precedent privind nerespectarea prevederilor prezentei hotarari si/sau ale Regulamentului.
(2) Pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, agentii de voiaj si operatorii de turism comunica Ministerului Economiei un raport privind plangerile formulate impotriva lor in anul precedent privind nerespectarea prevederilor prezentei hotarari si/sau ale Regulamentului.
(3) Pana la data de 1 iunie 2015 si ulterior din 2 in 2 ani, organismele nationale responsabile, desemnate potrivit art. 8 alin. (1), publica pe site-ul propriu un raport referitor la activitatea lor in cursul celor 2 ani calendaristici precedenti, raport care contine cel putin o descriere a masurilor luate pentru punerea in aplicare a Regulamentului si date statistice cu privire la plangeri si la sanctiunile aplicate.

ART. 11
Urmatoarele fapte reprezinta incalcari ale prevederilor Regulamentului si ale prezentei hotarari si constituie contraventii:
a) nerespectarea de catre transportator a obligatiei de a aplica tarife si conditii contractuale fara discriminare directa sau indirecta privind nationalitatea clientului final ori privind locul in care sunt stabiliti in cadrul Uniunii Europene transportatorul sau vanzatorul de bilete;
b) nerespectarea de catre transportator, agentul de voiaj si/sau operatorul de turism, dupa caz, a obligatiei de a nu refuza efectuarea unei rezervari solicitate, emiterea/punerea la dispozitie a unui bilet si/sau imbarcarea unei persoane pe motiv de handicap sau de mobilitate redusa;
c) nerespectarea de catre transportator, agentul de voiaj si/sau operatorul de turism, dupa caz, a obligatiei de a nu percepe/aplica costuri suplimentare pentru rezervarile si/sau biletele emise/puse la dispozitia persoanelor cu handicap si/sau a persoanelor cu mobilitate redusa;
d) nerespectarea de catre transportator si/sau organismul de administrare a terminalului, dupa caz, a obligatiei prevazute la art. 11 alin. (1) din Regulament privind aplicarea unor conditii de acces nediscriminatorii pentru transportul persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusa;
e) nerespectarea de catre operatorul economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati de autogara a obligatiei prevazute la art. 5 alin. (1);
f) permiterea de catre operatorul economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati de autogara a opririlor si/sau plecarilor in/din autogara pentru cursele serviciilor regulate pe trasee a caror lungime este de minimum 250 de kilometri, in cazul carora punctul de imbarcare sau de debarcare se afla pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat din afara Uniunii Europene, in situatia in care autogara respectiva nu a fost desemnata ca terminal;
g) nerespectarea de catre transportator a obligatiei prevazute la art. 8 din Regulament privind asigurarea asistentei pasagerilor in caz de accident;
h) nerespectarea de catre transportator a obligatiei prevazute la art. 10 alin. (3) din Regulament, in cazul refuzului imbarcarii persoanei cu handicap sau persoanei cu mobilitate redusa;
i) nerespectarea de catre transportator, agentul de voiaj si/sau operatorul de turism, dupa caz, a obligatiei prevazute la art. 10 alin. (4) teza a doua din Regulament privind persoana insotitoare a persoanei cu handicap sau cu mobilitate redusa;
j) nerespectarea de catre transportator si/sau organismul de administrare a terminalului, dupa caz, a obligatiei prevazute la art. 11 alin. (2) din Regulament privind punerea la dispozitia tuturor pasagerilor a conditiilor de acces nediscriminatorii;
k) nerespectarea de catre operatorii de turism a obligatiei prevazute la art. 11 alin. (3) din Regulament privind punerea la dispozitia tuturor pasagerilor a conditiilor de acces nediscriminatorii prevazute la art. 11 alin. (1) din Regulament;
l) nerespectarea de catre transportator si/sau organismul de administrare a terminalului, dupa caz, a obligatiei prevazute la art. 13 alin. (1) si/sau alin. (2) din Regulament privind asistenta gratuita acordata persoanelor cu handicap sau persoanelor cu mobilitate redusa;
m) nerespectarea de catre organismul de administrare a terminalului a obligatiei prevazute la art. 14 alin. (5) din Regulament privind desemnarea unui punct de informare pentru persoanele cu handicap sau persoanele cu mobilitate redusa;
n) nerespectarea de catre transportator a obligatiei prevazute la art. 19 alin. (1) din Regulament in cazul anularii/intarzierii cursei la plecarea de la un terminal cu peste 120 de minute sau in cazul suprarezervarii, a obligatiei prevazute la art. 19 alin. (3) din Regulament in cazul in care autobuzul/autocarul devine inoperabil in timpul cursei si/sau a obligatiei prevazute la art. 19 alin.(4) ori (5) din Regulament in cazul anularii/intarzierii cursei la plecarea dintr-o statie publica cu peste 120 de minute;
o) nerespectarea de catre transportator a obligatiei prevazute la art. 21 din Regulament privind asistenta acordata pasagerilor in cazul anularii sau intarzierii plecarilor;
p) nerespectarea de catre transportator, organismul de administrare a terminalului, agentul de voiaj sau operatorul de turism, dupa caz, a obligatiei prevazute la art. 9 alin. (3) si/sau a obligatiei prevazute la art. 9 alin. (4);
q) nerespectarea de catre transportator/organismul de administrare a terminalului, dupa caz, a obligatiei prevazute la art. 10 alin. (1);
r) nerespectarea de catre agentul de voiaj/operatorul de turism, dupa caz, a obligatiei prevazute la art. 10 alin. (2);
s) nerespectarea de catre transportator, agentul de voiaj si/sau operatorul de turism, dupa caz, a obligatiei de informare prevazute la art. 10 alin. (2) sau (5) din Regulament;
t) nerespectarea de catre transportator, agentul de voiaj si/sau operatorul de turism, dupa caz, a obligatiei prevazute la art. 11 alin. (5) din Regulament privind disponibilitatea si accesibilitatea informatiilor legate de conditiile pentru efectuarea transportului pentru persoanele cu handicap si persoanele cu mobilitate redusa;
u) nerespectarea de catre transportator, organismul de administrare a terminalului, agentul de voiaj si/sau operatorul de turism, dupa caz, a obligatiei prevazute la art. 14 alin. (3) din Regulament privind masurile necesare pentru facilitarea primirii de notificari trimise de persoane cu handicap sau persoane cu mobilitate redusa;

,