Romana  | 
06.08.2014 / 
Trafic Media

HOTĂRÂRE


pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor cu caracter contravențional ale Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.561/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 și ale normelor de aplicare a acesteia, precum și a sancțiunilor contravenționale și a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor
 
 
În temeiul prevederilor art. 85 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale art. 108 din Constituţia României, republicată,
 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
   Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravențional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.561/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și ale normelor de aplicare a acesteia, precum și a sancțiunilor contravenționale și a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 114 din 14 februarie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
 
   1.   Art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
„Art. 3. - Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și ale normelor de aplicare a acesteia şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
1. efectuarea transportului rutier sau a activităţilor conexe transportului rutier fără a deţine licenţă de transport/licenţă comunitară, certificat de transport în cont propriu, licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier şi/sau documentul de transport specific tipului de transport efectuat, astfel cum este stabilit prin reglementările specifice în vigoare, după caz;
2. efectuarea transportului rutier având licenţa de transport/licenţa comunitară, certificatul de transport în cont propriu și/sau documentul de transport specific tipului de transport efectuat, astfel cum este stabilit prin reglementările specifice în vigoare, suspendată/suspendat, după caz;
3. lipsa de la bordul vehiculului rutier a autorizației de transport international corespunzătoare tipului de transport efectuat, prevăzută de legislația în vigoare/de acordurile rutiere bilaterale/multilaterale sau de convențiile internaționale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau efectuarea transportului rutier având autorizația de transport internațional necompletată/completată necorespunzător sau neștampilată de către autoritatea competentă, în cazul efectuării tansportului rutier internațional contra cost de mărfuri sau de persoane de către un operator de transport rutier străin având România ca țară de tranzit, de destinație sau terță țară, după caz;
4. efectuarea transportului rutier contra cost prin servicii regulate în alte zile decât cele înscrise în graficul de circulație sau plecarea în cursă din capătul de traseu la alte ore decât cele înscrise în graficul de circulaţie, după caz;
5. efectuarea transportului rutier cu un vehicul rutier pentru care operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu nu deţine copia conformă a licenţei de transport/copia conformă a licenţei comunitare sau copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, după caz sau efectuarea transportului rutier în baza unei copii conforme a licenţei de transport/a unei copii conforme a licenţei comunitare sau a unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu necorespunzătoare tipului de transport efectuat sau suspendate, după caz;
6. utilizarea de către operatorul de transport rutier la efectuarea transportului rutier de mărfuri a unui conducător auto care nu este titular al atestatului de conducător auto în condiţiile prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009;
7. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 şi/sau ale art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind efectuarea operaţiunilor de cabotaj;
8. înstrăinarea licenţei de transport/licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, și/sau a copiilor conforme ale acestor documente, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, a autorizaţiei de transport internaţional sau a documentului de transport specific tipului de transport efectuat către un alt/o altă operator de transport rutier/întreprindere de transport rutier în cont propriu/operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier sau către o persoană fizică sau juridică;
9. efectuarea transportului rutier cu un vehicul rutier pentru care s-a dispus măsura imobilizării conform prevederilor legale în vigoare;
10. sustragerea de la controlul în trafic sau obstrucționarea controlului în trafic prin refuzul de a prezenta personalului cu atribuții de control, la solicitarea acestuia, documentele care trebuie deținute la bordul vehiculelor rutiere conform reglementărilor în vigoare sau neoprirea în trafic a vehiculului la semnalul regulamentar al inspectorilor;
11. sustragerea de la controlul la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto/furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile, după caz sau obstrucționarea controlului la sediul acestora prin refuzul de a prezenta personalului cu atribuții de control, la solicitarea acestuia, documentele care trebuie deținute la sediu conform reglementărilor în vigoare;
12. angajarea și utilizarea, de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/școala de conducători auto, a unei persoane cu funcţie care concură la siguranţa rutieră fără contract individual de muncă, care nu este titulară a unui atestat/certificat care atestă competența/calificarea profesională a acesteia, corespunzător funcției deținute și/sau tipului de transport efectuat, eliberat conform legislației în vigoare și/sau care nu deține aviz medical/aviz psihologic valabil, după caz;
13. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a depune la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termen de 10 zile, un număr de copii conforme ale licenţei de transport/licenţei comunitare egal cu numărul vehiculelor rutiere pentru care condiţia de capacitate financiară nu mai este îndeplinită;
14. nerespectarea de către un operator de transport rutier dintr-un stat din afara Uniunii Europene a prevederilor art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 ori nerespectarea de către un operator de transport rutier român a prevederilor art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
15. utilizarea la efectuarea transportului rutier a vehiculelor rutiere care prezintă defecţiuni tehnice periculoase, astfel cum sunt stabilite prin reglementările specifice în vigoare;
16. utilizarea la efectuarea transportului rutier a vehiculelor rutiere care nu respectă prevederile art. 71 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
17. efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20% a masei totale maxim autorizate pentru vehiculele cu o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 12 tone sau cu cel puţin 25% a masei totale maxim autorizate pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 12 tone sau efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20% a masei maxime autorizate pe axe;
18. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a permite accesul nediscriminatoriu operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară, fără a condiţiona încheierea contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicită;
19. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost - a obligaţiei de a desfăşura activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost numai cu operatori de transport rutier licenţiaţi;
20. nerespectarea de către conducătorul auto, în cazul efectuării transportului rutier în cont propriu de persoane, a obligaţiei de a transporta doar persoanele angajate ale întreprinderii de transport rutier în cont propriu, nominalizate în documentul de transport sau, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, a obligației de a transporta numai persoanele nominalizate în documentul de control;
21. nerespectarea de către conducătorul auto, în cazul efectuării transportului rutier, a obligației de a nu pleca în cursă cu un vehicul care are tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului și/sau a obligației de a nu permite intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a limitatoarelor de viteză;
22. conducerea unui vehicul utilizat la efectuarea transportului rutier de către un conducător auto care nu deține atestat/certificat care atestă competența/calificarea profesională a acesteia, corespunzător tipului de transport efectuat, eliberat conform legislației în vigoare sau având atestatul/certificatul suspendat, după caz;
23. nerespectarea de către conducătorul auto, în cazul efectuării transportului rutier, a obligației de a emite bilete/legitimaţii de călătorie sau emiterea de bilete/legitimații de călătorie necorespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse de persoanele transportate;
24. nerespectarea de către conducătorul auto, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, a obligației de a nu opri pentru urcarea altor persoane decât a celor care aparțin categoriei pentru care a fost autorizat/licențiat serviciul respectiv;
25. nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei de a efectua transport rutier de persoane numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare/certificatul de clasificare, după caz;
26. efectuarea unor tipuri de cursuri de pregătire şi perfecţionare a persoanelor din domeniul transporturilor rutiere fără a deţine autorizaţie de centru de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere valabilă pentru tipurile de cursuri respective, eliberată în condiţiile legislaţiei în vigoare, ori având autorizaţia suspendată, după caz;
27. nerespectarea de către centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a asigura lectorii/formatorii necesari desfăşurării cursurilor, conform programelor de pregătire;
28. nerespectarea de către centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a utiliza spaţiile destinate activităţii de pregătire şi perfecţionare exclusiv în scopul pentru care au fost autorizate.
29. efectuarea activităţii de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, fără a deţine autorizaţie de şcoală de conducători auto corespunzătoare categoriei pentru care se efectuează pregătirea, eliberată în condiţiile legislaţiei în vigoare,
30. efectuarea activităţii de pregătire teoretică şi/sau practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere având autorizaţia de școală de conducători auto suspendată;
31.  efectuarea activităţii de pregătire teoretică şi/sau practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere de către persoane care nu dețin atestat de profesor de legislație rutieră sau atestat/autorizație de instructor auto, după caz, eliberat în condiţiile legislaţiei în vigoare;
32.  efectuarea activităţii de pregătire teoretică şi/sau practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere de către persoane având atestatul de profesor de legislație rutieră, atestatul de instructor auto sau autorizația de intructor auto, după caz, suspendat/suspendată;
33. nerespectarea de către școala de conducători auto a obligației de a încheia contract de școlarizare pentru pregătirea teoretică și practică în vederea obţinerii permisului de conducere cu fiecare dintre persoanele care solicită pregătirea;
34. nerespectarea de către școala de conducători auto a obligației de a asigura efectuarea pregătirii practice în vederea obţinerii permisului de conducere numai de către instructori auto cu care are încheiat contract în acest sens;
35. utilizarea în procesul de pregătire practică în vederea obţinerii permisului de conducere a vehiculelor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația specifică în vigoare;
36. nerespectarea de către școala de conducători auto a obligației de a-și desfășura activitatea doar în locații care au fost autorizate în acest sens, cu excepția pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere;
37. nerespectarea de către școala de conducători auto a obligației de a utiliza, în procesul de pregătire teoretică în vederea obţinerii permisului de conducere, numai profesori de legislație rutieră și/sau în procesul de pregătire practică în vederea obţinerii permisului de conducere, numai instructori auto, înregistrați la Autoritatea Rutieră Română, conform prevederilor legale în vigoare;
38. eliberarea, de către școala de conducători auto, a fișei de școlarizare cursanților care nu au finalizat cursurile de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere;
39. nerespectarea de către școala de conducători auto a obligației de a înscrie cursanții în registrul unic de evidență a acestora, pentru efectuarea pregătirii teoretice și practice în vederea obţinerii permisului de conducere
40. nerespectarea de către școala de conducători auto a obligației de a efectua pregatirea practică a cursanților în vederea obţinerii permisului de conducere numai după finalizarea pregătirii teoretice a acestora;
41. nerespectarea de către școala de conducători auto a obligației de a elibera instructorului auto foile zilnice de parcurs;
42. depășirea de către instructorul auto/instructorul auto autorizat a duratei maxime lunare prevăzută de legislația în vigoare pentru efectuarea pregătirii practice în vederea obținerii permisului de conducere;
43. furnizarea către autoritatea emitentă de documente conținând informații incorecte, pentru obținerea licenței comunitare sau a copiei conforme a acesteia, a certificatului de tranport în cont propriu sau a copiei conforme a acestuia, a licenței pentru activități conexe transportului rutier, a licenței de traseu, a autorizației de transport internațional, a autorizației de centru de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a autorizației de școală de conducători auto, a autorizației instructorului auto, a atestatului de instructor auto, a atestatului de profesor de legislație rutieră, a atestatului/certificatului care atestă competența/calificarea profesională a conducătorului auto, după caz și/sau furnizarea de documente conținând informații incorecte în vederea participării la atribuirea prin Sistemul informatic pentru obținerea licenței de traseu; 
44.  utilizarea legitimaţiilor de transport tip card de către alte persoane decât de cele îndreptăţite şi/sau în alte condiţii decât cele recunoscute de legislaţia în vigoare;
45. efectuarea transportului rutier internațional de persoane prin servicii regulate de către un operator de transport rutier prin intermediul unui subcontractant care nu este indicat în autorizația de transport internațional sau care nu indeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009.”
 
   2.   Art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
„Art. 4. - Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și ale normelor de aplicare a acesteia şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
1. efectuarea transportului rutier în baza licenţei de traseu/autorizaţiei de transport internaţional/documentului de transport/copiei conforme a licenţei de transport/copiei conforme a licenţei comunitare/copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu declarat/e pierdut/e, după caz;
2. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de returnare a atestatului de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 către autoritatea emitentă, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia;
3. efectuarea de către operatorul de transport rutier, în cadrul unui serviciu internaţional ocazional, a unor servicii ocazionale/excursii locale în alt stat membru decât cel de stabilire, cu nerespectarea prevederilor art. 13 teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
4. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a condiţiilor specificate în autorizaţia de transport internaţional de persoane în cazul prevăzut la art. 6 alin. (6) teza întâi din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, referitoare la utilizarea unor vehicule suplimentare;
5. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) şi/sau (3) şi la art. 17 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, referitoare la completarea foii de parcurs;
6. nerestituirea de către operatorul de transport rutier, conform reglementărilor în vigoare, a foilor de parcurs completate autorităţii emitente, în cazul operațiunilor de cabotaj efectuate sub formă de servicii ocazionale;
7. efectuarea transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale fără respectarea prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002;
8. efectuarea transportului rutier internaţional de mărfuri perisabile fără respectarea prevederilor Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 75/1998, aprobată prin Legea nr. 2/1999;
9. efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea între 5% și 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 12 tone sau între 5% și 25% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 12 tone sau efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea între 5% și 20% a masei maxime autorizate pe axe;
10. nerespectarea de către un operator de transport rutier român a prevederilor art. 25 alin. (1) - (3) și/sau ale art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
11. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a încheia contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulaţie aferente licenţelor de traseu;
12. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termenele prevăzute de legislația în vigoare;
13. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a prevederilor art. 49 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
14. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a se asigura, în cazul efectuării transportului rutier, că sistemul de fixare, elementele de fixare și dispozitivul de fixare a mărfii respectă condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
15. menținerea în funcție, de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/școala de conducători auto, a unei persoane cu funcţie care concură la siguranţa rutieră fără contract individual de muncă, care nu este titulară a unui atestat/certificat care atestă competența/calificarea profesională a acesteia, corespunzător funcției deținute și/sau tipului de transport efectuat, eliberat conform legislației în vigoare și/sau care nu deține aviz medical/aviz psihologic valabil, după caz;  
16. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a condițiilor prevăzute de reglementările specifice în vigoare privind înlocuirea autobuzului pentru care s-a eliberat licența de traseu, în cazul transportului rutier contra interjudețean cost de persoane prin servicii regulate;
17. nerespectarea de către operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane a obligaţiei de a transmite semestrial, către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., raportările privind operaţiunile de cabotaj prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
18. utilizarea la efectuarea transportului rutier a vehiculelor rutiere care prezintă defecţiuni tehnice majore, astfel cum sunt stabilite prin reglementările specifice în vigoare;
19. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a comunica, prin mijloace corespunzătoare de publicitate, utilizatorilor serviciului regulat pe care îl efectuează în baza unei autorizaţii/licenţe de traseu renunţarea la efectuarea serviciului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data renunţării;
20. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a deţine la sediul menţionat în certificatul de transport rutier în cont propriu unul dintre următoarele documente:
20.1. certificatul de transport rutier în cont propriu, în original;
20.2. cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu;
20.3. documentele doveditoare din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;
20.4. documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
20.5. toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării certificatului de transport în cont propriu;
20.6. dovada verificării tahografelor și limitatoarelor de viteză, în original sau în copie conformă cu originalul;
20.7. atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau o copie conformă a acestuia, după caz;
21. nerespectarea de către întreprinderile de transport rutier în cont propriu a obligației de a face dovada punerii la dispoziția conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier în cont propriu, a unuia dintre următoarele documente, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:
21.1. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum şi documentele prin care se dovedeşte faptul că transportul efectuat este în cont propriu;
21.2. atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009;
21.3. documentul de transport specific tipului de transport efectuat, astfel cum este stabilit prin reglementările specifice în vigoare;
21.4. certificatul de clasificare, în original, eliberat în condițiile prevăzute de legislația în vigoare
21.5. certificatul de agreare, în original, eliberat în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în cazul vehiculelor care transportă anumite mărfuri periculoase;
22. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligației de a efectua transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune ori au montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate.
23. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a admite la transport persoanele care beneficiază, potrivit legii, de facilităţi la transportul rutier contra cost de persoane;
24. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a transmite Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., anterior efectuării transportului rutier, prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
25.       nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligației de a transmite Autorității Rutiere Române - A.R.R. informații privind abonamentele eliberate pentru transportul rutier în trafic județean/interjudețean al elevilor, prin completarea în format electronic a formularului disponibil pe pagina de internet a acesteia.
26. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua traseul sau cursa pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile, în cazul transporturilor interjudeţene, de la data comunicării sancțiunii retragerii licenţei de traseu;
27. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua traseul/cursa pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de la data depunerii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a cererii de renunţare la licenţa de traseu respectivă;
28. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a transmite Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării;
29. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a transmite semestrial, către Direcția Transport Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, raportul efectuării curselor aferente serviciilor regulate de transport rutier internaţional contra cost de persoane;
30. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua transportul rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal/case de bilete, conform reglementărilor în vigoare;
31. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura desfăşurarea serviciului la nivelul de calitate, continuitate, regularitate şi capacitate conform autorizaţiei de transport internaţional, în cazul efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate;
32. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a deţine la sediul menționat în licența de transport/licența comunitară unul sau mai multe documente dintre următoarele, după caz:
32.1. licența de transport/licența comunitară, în original;
32.2. cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu;
32.3. documentele doveditoare din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;
32.4. dovada verificării tahografelor și limitatoarelor de viteză, în original sau în copie conformă cu originalul;
32.5. toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor de acces la ocupaţia de operator de transport rutier şi la piaţa transporturilor rutiere;
32.6. documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
32.7. scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul în curs şi anul precedent;
32.8. documentul de control INTERBUS, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate, şi foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat în exploatare, pentru anul în curs şi anul precedent;
32.9. documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul în curs şi anul precedent;
32.10. asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport rutier;
32.11. documentele privind întreţinerea vehiculelor pentru o perioadă de 18 luni, care să conţină, informaţii privind: informări legate de sesizările conducătorilor auto privind starea tehnică a vehiculului, rezoluţii ale managerului de transport, modalitatea de soluţionare şi documente justificative, în cazul în au fost întocmite astfel de documente ;
32.13. atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau o copie conformă a acestuia, după caz;
32.14. copia autorizaţiei de transport internaţional, în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
32.15. certificatele de clasificare;
33. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligației de a de a face dovada punerii la dispoziția conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier, a unuia dintre urmatoarele documente, după caz, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:
33.1. copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare;
33.2. asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
33.3. atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, după caz;
33.4. documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este licenţiat serviciul de transport de persoane prin servicii regulate speciale;
33.5. documentele prevăzute la art. 6 alin. (6) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
33.6. documentele care să conţină elementele prevăzute la art. 8 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, în cazul efectuării unei operaţiuni de cabotaj;
33.7. certificatul de clasificare, în original, eliberat în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
33.8. certificatul de agreare, în original, eliberat în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în cazul vehiculelor care transportă anumite mărfuri periculoase;
33.9. documentul de transport, specific tipului de transport efectuat, astfel cum este stabilit prin reglementările specifice în vigoare,
33.10. autorizațiile de transport internațional, corespunzătoare tipului de transport efectuat, prevăzute de legislația în vigoare/de acordurile rutiere bilaterale/multilaterale sau de convențiile internaționale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte;
34. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a repartiza cursele pe peroane astfel încât să se asigure un interval de cel puţin 15 minute între două plecări consecutive de la acelaşi peron;
35. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a întocmi programul autogării în funcţie de orele de plecare şi de sosire a curselor; autogara se va deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse şi se va închide după minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;
36. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a remedia deficienţele semnalate de publicul călător şi constatate de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., în termenul stabilit de aceasta;
37. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a primi şi de a înregistra toate cererile operatorilor de transport rutier care solicită accesul în autogară, cereri la care se va răspunde afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, în scris, în termen de 20 de zile de la data primirii cererii;
38. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a încheia contracte de acces în autogară cu operatorii de transport rutier deţinători de licenţă de traseu, în conformitate cu graficele de circulaţie aprobate, fără a depăşi perioada de valabilitate a programului de transport şi fără a depăşi capacitatea autogării sau lipsa de la sediul autogării a contractelor pentru accesul vehiculelor operatorilor de transport rutier la serviciile acesteia sau a unor copii ale acestor contracte;
39. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a transmite on-line I.S.C.T.R., în formatul solicitat de acesta, efectuarea curselor şi traseelor, pe fiecare operator de transport deţinător de licenţă de traseu cu care aceştia au încheiat contract;
40. permiterea de către operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a accesului la serviciile autogării al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care nu a fost încheiat contract, al vehiculelor operatorilor de transport rutier care nu au prevăzută autogara respectivă ca punct de oprire în graficul de circulaţie, precum şi al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care se efectuează transport rutier de persoane contra cost prin servicii regulate speciale sau ocazionale;
41. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost - a obligaţiei de a deţine la sediu evidenţa activităţilor de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost desfăşurate şi/sau documentele privind activităţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost desfăşurate, pentru anul în curs şi anul precedent;
42. nerespectarea de către un operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a prevederilor art. 54 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
43. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări a obligaţiei de a asigura evidenţa curselor plecate şi sosite, precum şi ordinea cronologică de execuţie, care va cuprinde:
43.1. ora de plecare/sosire;
43.2. numărul de circulaţie;
43.3. traseul;
43.4. operatorul de transport rutier;
43.5. observaţii;
44. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a obligaţiei de a înlocui managerul de transport în termen de 30 de zile, în situaţia în care acesta nu mai îndeplineşte această funcţie sau în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte condiţia de bună reputaţie ori competenţă profesională;
45. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, în procesul de pregătire, a duratei minime de pregătire și a numărului de ore de pregătire prevăzute de reglementările în vigoare, corespunzătoare cursurilor pentru care au fost autorizate;
46. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a uneia sau mai multor obligaţii ce le revin, potrivit reglementărilor în vigoare, privind înscrierea cursanţilor şi/sau păstrarea la sediu a tuturor documentelor aferente pregătirii acestora;
47. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a informa Direcția Transport Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor cu privire la orice modificare a datelor prezentate în dosarul de autorizare, conform reglementărilor în vigoare;
48. nerespectarea de către conducătorul auto a obligației de a utiliza la efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, numai vehicule rutiere care sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate sau de a nu utiliza la efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei vehicule rutiere care au montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate.
49. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al operatorului de transport rutier a obligației de a transporta, în baza biletului/tichetului/cuponului special de călătorie acordat ca facilitate la transportul rutier, completat anterior efectuării transportului, numai acele persoane care beneficiază de facilităţi la transport potrivit legii;
50. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a regulilor privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea mărfurilor transportate.
51. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a permite urcarea în autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimaţii de călătorie/legitimații eliberate de beneficiarul transportului sau a persoanelor care sunt menționate în documentul de transport, după caz;
52. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al operatorului de transport rutier a obligației de a nu îmbarca persoane în alte puncte decât cele menţionate în comandă/contractul cu beneficiarul, în cazul efectuării transportului contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
53. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligației de a asigura existența la bordul vehicului rutier a unuia dintre documentele prevăzute de legislația în vigoare pentru tipul de transport rutier efectuat;
54. nerespectarea de către conducătorul auto, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane, a uneia sau a mai multor obligații dintre următoarele:   
54.1. să utilizeze pe timpul efectuării transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului și a tipului de transport efectuat;
54.2. să asigure afișarea în interiorul vehiculului a tarifului de transport, conform distanțelor corespunzătoare stațiilor prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu;
54.3. să nu utilizeze stațiile publice în cazul efectuării transportului interjudețean de persoane prin servicii regulate speciale;
55. nerespectarea de către conducătorul auto a obligației de a opri în toate stațiile prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;
56. nerespectarea de către conducătorul auto a obligației de a nu opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulație, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;
57. nerespectarea de către școala de conducători auto a obligației de a respecta planul și/sau programa de învățământ prevăzute de reglementările în vigoare;
58. nerespectarea de către școala de conducători auto a obligației de a deține la sediu, completate la zi și arhivate cel putin 3 ani, unul dintre următoarele documente:
58.1. documentele școlare,
58.2. copiile fișelor de școlarizare,
58.3. foile zilnice de parcurs,
58.4. contractele de școlarizare încheiate cu cursanții,
58.5. documentele școlare privind evidența și verificarea cunoștințelor cursanților
58.6. documentele solicitate cursanților la înscrierea la școala de conducători auto;
58.7. actele de identitate, permisele de conducere, avizele medicale și psihologice, atestatele/certificatele de pregătire profesională, actualizate, în copie, pentru persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul școlii de conducători auto ca instructor auto și ca profesor de legislație rutieră,
59. nerespectarea de către școala de conducători auto a duratei zilnice și/sau a perioadei de pregătire teoretică și/sau practică stabilite de legislația în vigoare pentru fiecare categorie;
60. nerespectarea de către școala de conducători auto/instructorul auto autorizat a obligației de a inscripționa vehiculele utilizate la efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere conform legislației în vigoare;
61. nerespectarea de către persoana care conduce activitatea școlii de conducători auto a obligației de a asigura completarea bazei de date informatice privind pregatirea cursanților, precum și transferul datelor către sistemul informatic al ARR.
62. nerespectarea de către instructorul auto/instructorul auto autorizat a obligației de a deține la bordul vehiculului pe toată durata efectuării pregătirii practice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere și de a prezenta personalului cu atribuții de control, la cererea acestuia, unul sau mai multe dintre documentele prevăzute de legislația specifică în vigoare;
63. nerespectarea de către instructorul auto/instructorul auto autorizat a obligației de a acoperi caseta cu inscripția ȘCOALĂ pe perioada în care nu efectuează pregătirea practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere;
64. nerespectarea de către instructorul auto/instructorul auto autorizat, în cadrul procesului de pregătire practică a cursanților în vederea obținerii permisului de conducere, a obligației de a respecta planul de învățămant și/sau a obligației de a respecta durata orelor de pregătire practică și/sau a pauzelor dintre acestea, prevăzute de legislația in vigoare;
65. nerespectarea de către profesorul de legislație rutieră a obligației de a deține pe toată durata efectuării pregătirii teoretice și de a prezenta personalului cu atribuții de control, la cererea acestuia, unul dintre documentele prevăzute de legislația specifică în vigoare;
66. nerespectarea de către profesorul de legislație rutieră a obligației de a respecta planul și/sau programa de învățământ și/sau a obligației de a respecta durata orelor de pregătire teoretică și/sau a pauzelor dintre acestea, prevăzute de legislația in vigoare;
67. nerespectarea de către instructorul auto autorizat a obligației de a păstra evidența cursanților conform reglementărilor specifice în vigoare.”
 
   3.   Art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
„Art. 5. - Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 și ale normelor de aplicare a acesteia:
1. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligației de a face dovada punerii la dispoziția conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier, a unuia dintre urmatoarele documente, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:
1.1. legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;
1.2. contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original ori copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing sau de închiriere;
2. efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea cu până la 5%, dar nu mai mult de 750 kg, a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 12 tone sau cu până la 5%, dar nu mai mult de 500 kg, a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 12 tone sau efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depășirea cu până la 5% a masei maxime autorizate pe axe;
3. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de comunicare către autoritatea emitentă a licenţei de transport/licenţei comunitare a oricăror modificări intervenite privind managerul de transport şi/sau a termenului prevăzut la art. 12 alin. (2) şi la art. 22 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, după caz;
4. nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei de a prelua mărfuri sau colete doar în limita spațiilor disponibile, în cazul efectuării transportului rutier de persoane;
5. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura vânzarea biletelor de călătorie la capetele traseului sau în vehicul, inclusiv cu anticipaţie;
6. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 10 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
7. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a comunica la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în fiecare zi de vineri, situaţia persoanelor cu facilităţi la transportul rutier, potrivit legii, transportate în săptămâna precedentă, în formatul solicitat de aceasta;
8. completarea necorespunzătoare a comenzii/contractului cu beneficiarul sau completarea necorespunzătoare a documentului de transport de către operatorul de transport rutier, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
9. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a informa autoritatea emitentă, cu privire la pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenței de transport/licenței comunitare/licenței de traseu/certificatului de transport în cont propriu/copiei conforme a licenței de transport/copiei conforme a licenței comunitare/copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, după caz,  în termen de maxim 15 zile de la data constatării pierderii, sustragerii sau deteriorării;
10. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a dota autovehiculele, precum și remorcile și semiremorcile tractate de acestea, cu plăcuţe din care să rezulte masele maxime autorizate şi dimensiunile acestora, conform reglementărilor în vigoare;
11. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a planifica transporturile și de a întocmi programul de executare a acestora, astfel încât conducătorii auto și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă;
12. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea purtării centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:
12.1. de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;
12.2. prin mijloace audiovizuale;
12.3. prin afişarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne şi/sau pictograme;
13. utilizarea la efectuarea transportului rutier a vehiculelor rutiere care prezintă defecţiuni tehnice minore, astfel cum sunt stabilite prin reglementările specifice în vigoare;
14. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a publica pierderea sau sustragerea licenţei de transport/licenţei comunitare şi/sau a copiei conforme a acesteia, a licenţei de traseu, a certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia, a autorizației, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
15. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a notifica Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în scris, schimbarea sediului declarat, în termenul prevăzut de legislația în vigoare;
16. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a prevederilor art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
17. prezentarea la control de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/conducătorul auto a documentelor emise de către autoritatea competentă în oricare altă formă/alte condiţii decât cele în care au fost eliberate;
18. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a afişa la fiecare casă de bilete şi abonamente orarul de funcţionare;
19. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a monta la peroane afişaje care să conţină informaţii privind traseele şi orele de plecare/sosire a curselor;
20. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a comunica Direcției Transport Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor şi I.S.C.T.R. pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizaţiei;
21. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului de transport rutier a obligaţiei de a asigura informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea purtării centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor;
22. nerespectarea de către școala de conducători auto a obligației de a face publice, prin afișare la sediu, următoarele: orarul după care se desfășoară pregătirea teoretică, planul de învățământ, tariful pentru activitatea de pregătire efectuată;
23. nerespectarea de către persoana care conduce activitatea școlii de conducători auto a obligației de a organiza și controla desfășura procesul de pregătire teoretică și practică a cursanților în vederea obținerii permisului de conducere.
24. nerespectarea de către persoana care conduce activitatea școlii de conducători auto a obligației de a menține în permanență funcționalitatea bazei tehnico-didactice de pregătire și instruire;
25. nerespectarea de către persoana care conduce activitatea școlii de conducători auto a obligației de a asigura arhivarea registrelor de evidență a cursanților, a copiilor fișelor de școlarizare, a cataloagelor, a caietelor cursanților, a contractelor încheiate cu cursanții, a documentelor școlare privind evidența și verificarea cunoștințelor acestora, precum și a dovezilor efectuării pregătirii practice.
26. nerespectarea de către persoana care conduce activitatea școlii de conducători auto a obligației de a verifica activitatea instructorilor auto și/sau a profesorilor de legislație rutieră, după caz.
27. nerespectarea de către instructorul auto/instructorul auto autorizat a obligației de a efectua pregătirea practică a cursantului numai în intervalul orar prevăzut în foaia de parcurs și numai pe traseele stabilite de către Poliția Rutieră.
28.       nerespectarea de către profesorul de legislație rutieră a obligației de a completa documentele școlare corespunzător cerințelor prevăzute de legislația în vigoare.”
 
   4.   Art. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
Art. 6. - (1) Contravențiile prevăzute la art. 3 pct. 1 – 8, 11 – 17, 43 și 45 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier român sau străin.
(2) Contravențiile prevăzute la art. 3 pct. 1, 2, 5, 8, 11, 12, 15 – 17 și 43 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică întreprinderii de transport rutier în cont propriu române sau străine.
(3) Contravențiile prevăzute la art. 3 pct. 4, 9, 10, 20 – 25 și 43 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin.
(4) Contravențiile prevăzute la art. 3 pct. 8, 11, 12, 18, 19 și 43 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfășoară activități conexe transportului rutier.
(5) Contravențiile prevăzute la art. 3 pct. 11, 12, 30, 33 – 41 și 43 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică școlii de conducători auto,
(6) Contravențiile prevăzute la art. 3 pct. 10, 32, 35, 42 și 43 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică instructorului auto/instructorului auto autorizat/profesorului de legislație rutieră, după caz.
(7) Contravențiile prevăzute la art. 3 pct. 11, 12, 26 – 28 și 43 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică centrului de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.
(8) Contravențiile prevăzute la art. 3 pct. 1, 26, 29, 31 și 44 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică persoanei fizice sau juridice, după caz.
(9) Contravenția prevăzută la art. 3 pct. 11 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile.
 
   5.   Art. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
Art. 7. - (1) Contravențiile prevăzute la art. 4 pct. 1 – 12, 14 – 19, 22 - 33 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier român sau străin.
(2) Contravențiile prevăzute la art. 4 pct. 1, 8, 9, 13 – 15, 18, 20 – 22 și 28 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică întreprinderii de transport rutier în cont propriu române sau străine.
(3) Contravențiile prevăzute la art. 4 pct. 48 – 56 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin.
(4) Contravențiile prevăzute la art. 4 pct. 15 și 34 - 44 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfășoară activități conexe transportului rutier.
(5) Contravențiile prevăzute la art. 4 pct. 15 și 57 - 60 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică școlii de conducători auto,
(6) Contravențiile prevăzute la art. 4 pct. 62 – 64 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică instructorului auto.
(7) Contravențiile prevăzute la art. 4 pct. 60, 62 – 64 și 67 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică instructorului auto autorizat
(8) Contravențiile prevăzute la art. 4 pct. 15 și 45 – 47 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică centrului de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.
(9) Contravențiile prevăzute la art. 4 pct. 65 și 66 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică profesorului de legislație rutieră.
(10) Contravenția prevăzută la art. 4 pct. 61 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică persoanei care conduce activitatea școlii de conducători auto.
 
   6.   Art. 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
Art. 8. - (1) Contravențiile prevăzute la art. 5 pct. 1 – 17 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier român sau străin.
(2) Contravențiile prevăzute la art. 5 pct. 1 – 3 și  9 – 17 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică întreprinderii de transport rutier în cont propriu române sau străine.
(3) Contravențiile prevăzute la art. 5 pct. 4, 17 și 21 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin.
(4) Contravențiile prevăzute la art. 5 pct. 16 – 19 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfășoară activități conexe transportului rutier.
(5) Contravenția prevăzută la art. 5 pct. 22 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică școlii de conducători auto,
(6) Contravenția prevăzută la art. 5 pct. 27 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică instructorului auto/instructorului auto autorizat, după caz.
(7) Contravențiile prevăzute la art. 5 pct. 14 și 20 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică centrului de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.
(8) Contravenția prevăzută la art. 5 pct. 28 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică profesorului de legislație rutieră.
(9) Contravenția prevăzută la art. 5 pct. 23 – 26 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică persoanei care conduce activitatea școlii de conducători auto.
(10) Contravențiile prevăzute la art. 5 din prezenta hotărâre se pot sancționa cu avertisment, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 
   7.   Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
„Art. 10. – Inspecţia și controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 și ale normelor de aplicare a acesteia se efectuează în trafic de către inspectorii din cadrul I.S.C.T.R., denumiţi în continuare inspectori și polițiștii rutieri, potrivit competențelor ce le revin stabilite prin prezenta hotărâre, precum şi la sediul operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate/operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolilor de conducători auto de către inspectori.”
 
   8.   La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
 
„(1) Măsura de imobilizare a unui vehicul în trafic se aplică de către inspectori în următoarele cazuri:
a) încălcarea prevederilor legale în vigoare în domeniul transporturilor rutiere constatată la efectuarea controlului vehiculelor înmatriculate în alte state;
b) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 17 și la art. 4 pct. 9 din prezenta hotărâre și/sau în cazul nerespectării dimensiunilor maxime autorizate;
c) transportarea mai multor persoane decât numărul de locuri prevăzut în certificatul de înmatriculare/certificatul de clasificare, după caz;
d) nerespectarea reglementărilor în vigoare privind sistemul de fixare al încărcăturii, elementele de fixare a mărfurilor şi condiţiile de arimare a încărcăturii;
e) utilizarea la efectuarea transportului rutier a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice periculoase, stabiliteprin reglementările specifice în vigoare;
f) utilizarea la efectuarea transportui rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, a unui autovehicul care nu este dotat cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune ori care nu are montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate.”
 
   9.   La articolul 12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), care vor avea următorul cuprins:
 
(4) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. e), suplimentar față de măsura imobilizării, se aplică și măsura anulării inspecției tehnice periodice a vehiculului în cauză.
(5) Măsura anulării inspecției tehnice periodice se aplică și în cazul constatării încălcării prevăzute la art. 4 pct. 18 și se comunică de către inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. din care face parte agentul constatator, în toate cazurile, Regiei Autonome Registrul Auto Român, în vederea actualizării bazei naționale de date cu inspecțiile tehnice periodice.
 
   10.   La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), care  va avea următorul cuprins:
 
„(4) Modalitatea concretă prin care contravenientul face dovada îndeplinirii condițiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării, precum și condițiile necesare care trebuie îndeplinite pentru încetarea măsurii de imobilizare, pentru fiecare dintre cazurile prevăzute la art. 12 alin. (1) din prezenta hotărâre, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.”
 
   11.   Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
Art. 14. – În toate cazurile în care, la controlul vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state, utilizate la efectuarea transporturilor rutiere de către operatorul de transport rutier străin/întreprinderea de transport rutier în cont propriu străină, inspectorii constată una sau mai multe încălcări prevăzute de prezenta hotărâre, aceștia aplică conducătorului auto sancțiunea contravențională corespunzătoare și se procedează după cum urmează:
   a) se imobilizează vehiculul pe loc, dacă sunt asigurate condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, sau într-un spaţiu destinat acestui scop, situat în apropierea locului ales pentru control;
   b) se vor ridica plăcuţele cu numărul de înmatriculare până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea transportului. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare se reţin în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, pe care le semnează personalul cu atribuţii de control şi conducătorul auto. În cazul în care conducătorul auto refuză se semneze şi/sau să primească un exemplar, agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal. Pe exemplarul procesului-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare care se păstrează de către agentul constatator se consemnează şi returnarea acestora.
   c) conducătorul auto al operatorului de transport rutier străin/întreprinderii de transport rutier în cont propriu străine va fi îndrumat să achite contravaloarea amenzii aplicate în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare sau să achite contravaloarea unei sume egale cu aceasta într-un cont de disponibil deschis pe numele I.S.C.T.R. la trezoreria statului, urmând ca aceasta să se restituie sau să se vireze, după caz, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, conform hotărârii definitive a instanţei judecătoreşti;
   d) permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă cu condiţia achitării amenzii aplicate sau a achitării unei sume egale cu amenda, precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului. În cazul în care sancţiunea s-a aplicat pentru lipsa autorizaţiei de transport internaţional sau utilizarea unei autorizaţii necompletată/completată necorespunzător sau, după caz, neștampilată de către autoritatea competentă, permisiunea privind reluarea efectuării transportului este condiţionată şi de prezentarea unei autorizaţii de transport internaţional valabile, completate și/sau ștampilate corespunzător.
 
   12.   La articolul 15, alineatul (2) se abrogă.
 
   13.   Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
„Art. 16. – (1) În cazul în care la locul constatării contravenției nu se găsește un spațiu corespunzător pentru imobilizarea vehiculului în condiții de siguranță a circulației rutiere, deplasarea acestuia până la cel mai apropiat spațiu corespunzător se efectuează pe cheltuiala contravenientului.
(2) Pe perioada imobilizării, atât vehiculul rutier, cât și marfa sau persoanele transportate, după caz, se află sub răspunderea juridică a contravenientului.
(3) Contravenientul este responsabil pentru eventuale pierderi cauzate terților, inclusiv persoanelor transportate, prin imobilizarea vehiculului rutier, precum și pentru achitarea eventualelor cheltuieli în legătură cu măsura imobilizării și sau cu îndeplinirea condițiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.
(4) Măsura imobilizării nu se aplică în cazul transporturilor de animale vii, cu excepția cazului prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. e) din prezenta hotărâre.”
 
   14.   La articolul 17, alineatele (1), (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
 
„(1) În cazul utilizării la efectuarea transportului rutier a unui vehicul rutier fără a deţine următoarele documente valabile, după caz: licenţă de transport/licenţa comunitară, copia conformă a licenţei de transport/copia conformă a licenţei comunitare, certificat de transport în cont propriu, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, licenţă de traseu, autorizaţia de transport internaţional sau documentul de transport pentru transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale, după caz, pe lângă aplicarea amenzii corespunzătoare, inspectorii/polițiștii rutieri aplică şi măsura suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, denumită în continuare măsura de suspendare.
(2) În cazul utilizării unui autovehicul pentru pregătirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, fără a deţine autorizaţie de şcoală de conducători auto/autorizație de instructor auto, pe lângă aplicarea amenzii corespunzătoare, inspectorii/polițiștii rutieri aplică şi măsura de suspendare.
.........................................
(5) Inspectorul/polițistul rutier întocmeşte procesul-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează conducătorului auto sau, în cazul în care acesta refuză primirea, se comunică contravenientului.”
 
   15.   La articolul 17, alineatul (3) se abrogă.
 
   16.   La articolul 18, alineatele (3) și (4) se abrogă.
 
   17.   La articolul 18, alineatele (5) – (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:
 
(5) Dacă până la expirarea termenului de 6 luni prevazut la alin. (1) contravenientul nu depune dovada achitării amenzii contravenționale, măsura de suspendare se prelungește pentru o noua perioadă de 6 luni.
(6) În cazul prelungirii măsurii de suspendare potrivit alin. (5), aceasta încetează, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare și certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, la data depunerii dovezii achitării amenzii contravenționale.
(7) Contravenientul nu beneficiază de reducerea termenului de suspendare, conform prevederilor alin. (2), în cazul în care, în ultimele 12 luni i s-a mai aplicat măsura suspendării dreptului de utilizare a aceluiași autovehicul.
 
   18.   La articolul 20, litera a) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
 
„a) pentru una dintre încălcările prevăzute la art. 3 pct. 6, 12 și 45 și la art. 4 pct. 4, 5, 7 – 9 și 16 din prezenta hotărâre;”
 
   19.   La articolul 20, litera d) a alineatului (1) se abrogă.
 
   20.   La articolul 20, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
„(3) În cazul în care operatorul de transport rutier a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislației din domeniul transporturilor rutiere, I.S.C.T.R. poate aplica sancțiunea suspendării copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, după caz.
(4) În cazul în care operatorul de transport rutier a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto, I.S.C.T.R. poate aplica, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, una dintre următoarele măsuri/sancțiuni:
a) suspendarea eliberării de atestate de conducător auto pentru operatorul de transport rutier;
b) retragerea unuia sau mai multor atestate de conducător auto eliberate operatorului de transport rutier;
c) eliberarea atestatelor de conducător auto în baza unor condiţii suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestora;
d) suspendarea copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare.”
 
   21.   La articolul 20, alineatul (5) se abrogă.
 
   22.   La articolul 21, litera e) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„e) dacă operatorului de transport rutier i s-a aplicat sancțiunea suspendării copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare, de două ori în ultimele 12 luni, sancțiuni rămase definitive.”
 
   23.   La articolul 21, după litera e) se adaugă o nouă literă, litera f), care va avea următorul cuprins:
 
f) pentru încălcarea prevăzută la art. 3 pct. 17 și la art. 4 pct. 1 din prezenta hotărâre.
 
   24.   La articolul 21, alineatul (2) se abrogă.
 
   25.   La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:
 
(3) În cazul în care operatorul de transport rutier a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere sau una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto, I.S.C.T.R. poate aplica sancțiunea retragerii copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, după caz.
 
26.  La articolul 22, alineatele (2) - (4) se abrogă.
 
   27.   La articolul 23, literele b) și c) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
b) operatorului de transport rutier i s-a aplicat de două ori în ultimele 12 luni sancțiunea retragerii copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare, sancțiuni rămase definitive;
c) dacă operatorul de transport rutier refuză să predea către I.S.C.T.R., în vederea suspendării, copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.
 
   28.   La articolul 23, după litera c) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera d), care va avea următorul cuprins:
 
d) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 4, 5, 11 - 13 din prezenta hotărâre.
 
   29.   La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
(3) În cazul în care operatorul de transport rutier a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislației din domeniul transporturilor rutiere sau una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto, I.S.C.T.R. poate aplica sancțiunea suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, după caz.
 
   30.   Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
Art. 24. – (1) I.S.C.T.R. retrage licența de transport/licenţa comunitară în următoarele cazuri:
a) dacă la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la art. 23 alin. (2) din prezenta hotărâre, după suspendarea licenţei de transport/licenţei comunitare pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediată situaţia în cauză;
b) dacă operatorul de transport rutier a furnizat documente conţinând informaţii incorecte în vederea obţinerii licenţei de transport/licenţei comunitare;
c) dacă operatorul de transport rutier a fost sancţionat/condamnat pentru încălcări grave ale legislaţiei naţionale în domeniile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
d) dacă operatorului de transport rutier i s-a aplicat de două ori, în ultimele 12 luni, sancțiunea suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare, sancțiuni rămase definitive;
e) dacă operatorul de transport rutier a furnizat documente conținând informații incorecte în vederea participării la atribuirea prin Sistemul informatic pentru obținerea licenței de traseu;
f) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 2 și 8 din prezenta hotărâre.
(2) În cazul în care operatorul de transport rutier a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere sau una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto, I.S.C.T.R. poate aplica sancțiunea retragerii licenţei de transport/licenţei comunitare, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, după caz.
 
   31.   La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
 
(1) În cazul în care I.S.C.T.R. aplică sancțiunea retragerii licenței de transport/licenței comunitare, notifică în scris autoritatea emitentă și operatorul de transport rutier, precizând inclusiv măsurile de reabilitare.
 
   32.   La articolul 27, alineatul (2) se abrogă.
 
   33.   La articolul 28, litera a) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
a)  pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 12 și la art. 4 pct. 8 și 9 din prezenta hotărâre.
 
   34.   La articolul 28, litera d) a alineatului (1) se abrogă.
 
   35.   La articolul 28, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
(3) În cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere, I.S.C.T.R. poate aplica sancțiunea suspendării copiei conforme a certificatului de transport rutier în cont propriu.
(4) În cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto,I.S.C.T.R. poate aplica una dintre următoarele măsuri/sancțiuni:
a) suspendarea eliberării de atestate de conducător auto pentru operatorul de transport rutier;
b) retragerea unuia sau mai multor atestate de conducător auto eliberate operatorului de transport rutier;
c) eliberarea atestatelor de conducător auto în baza unor condiţii suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestora;
d) suspendarea copiei conforme a certificatului de transport rutier în cont propriu.
           
   36.   La articolul 28, alineatul (5) se abrogă.
 
   37.   La articolul 29, litera d) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
d) dacă întreprinderii de transport rutier în cont propriu i s-a aplicat de două ori în ultimele 12 luni sancțiunea suspendării copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, sancțiuni rămase definitive.
 
   38.   La articolul 29, după litera d) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera e), care va avea următorul cuprins:
 
„e) pentru încălcarea prevăzută la art. 3 pct. 17 și art. 4 pct. 1 din prezenta hotărâre.”
 
   39.   La articolul 29, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), care va avea următorul cuprins:
 
(11) În cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere sau una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto, I.S.C.T.R. poate aplica sancțiunea retragerii copiei conforme a certificatului de transport rutier în cont propriu.
 
   40.   La articolul 29, alineatul (2) se abrogă.
 
   41.   La articolul 30, alineatele (2) – (4) se abrogă.
 
   42.   La articolul 31, literele b) și c) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
b) întreprinderii de transport rutier în cont propriu i s-a aplicat de două ori în ultimele 12 luni sancțiunea retragerii copiei conforme a certificatului de transport rutier în cont propriu, sancțiuni rămase definitive;
c) dacă întreprinderea de transport rutier în cont propriu refuză să predea către I.S.C.T.R., în vederea suspendării, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, în termen de 5 zile de la data solicitării.
 
   43.   La articolul 31, după litera c) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera d), care va avea următorul cuprins:
 
d) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 5 și 11 din prezenta hotărâre.
 
   44.   La articolul 32, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
 
d) întreprinderii de transport rutier în cont propriu i s-a aplicat de două ori în ultimele 12 luni sancțiunea suspendării certificatului de transport rutier în cont propriu, sancțiuni rămase definitive;
 
   45.   La articolul 32, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), care va avea următorul cuprins:
 
e) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 2 și 8 din prezenta hotărâre.
 
   46.   La articolul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
 
(1) În cazul în care I.S.C.T.R. aplică sancțiunea retragerii certificatului de transport în cont propriu, notifică în scris autoritatea emitentă și întreprinderea de transport rutier în cont propriu, precizând inclusiv măsurile de reabilitare.
 
   47.   La articolul 35, alineatul (2) se abrogă.
 
   48.   La articolul 38, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
 
„(3) I.S.C.T.R. retrage autorizația de transport internațional în următoarele cazuri:
            a) dacă în termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (2) nu s-a remediat situația în cauză;
        b) dacă operatorul de transport rutier a furnizat documente care conțin informații incorecte în vederea obținerii autorizației de transport internațional;
            c) nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării autorizației de transport internațional;
            d) dacă operatorului de transport rutier titular al autorizației de transport internațional i-a fost retrasă licența de transport/licența comunitară.”
 
   49.   La articolul 38, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), care va avea următorul cuprins:
 
(4) În cazul în care I.S.C.T.R. aplică sancțiunea retragerii autorizației de transport internațional, notifică în scris Direcția Transport Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor și operatorul de transport rutier, precizând inclusiv măsurile de reabilitare.
 
   50.   Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
“Art. 39. - În cazul în care un operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier prezintă riscul să nu mai îndeplinească/nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile iniţiale care au stat la baza eliberării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, I.S.C.T.R. va transmite acestuia o notificare prin care este informat că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să fie aplicată sancțiunea retragerii licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier.”
 
   51.   Articolul 40 se abrogă.
 
   52.   Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
„Art. 41. - (1) I.S.C.T.R. retrage licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier în următoarele cazuri:
a) dacă la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 39 din prezenta hotărâre nu a fost remediată situaţia în cauză;
b) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 8, 11, 18, 19 și 43 din prezenta hotărâre;
c) operatorul economic a furnizat documente conţinând informaţii incorecte, în vederea obţinerii licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier;
d) dacă operatorul economic a fost sancționat de două ori în ultimele 12 luni pentru una dintre încălcările prevăzute la art. 4 pct. 35 și 38 – 44 din prezenta hotărâre, sancțiuni rămase definitive;
e) când operatorul economic îşi încetează activitatea conexă transportului rutier.”
 
   53.   Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
Art. 42. - În cazul în care I.S.C.T.R. aplică sancțiunea retragerii licenței pentru activități conexe transportului rutier, notifică în scris autoritatea emitentă și operatorul economic care desfășoară activități conexe transportului rutier, precizând inclusiv măsurile de reabilitare.
 
   54.   Articolul 43 se abrogă.
 
   55.   La articolul 45, litera b) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
 
b) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 11, 12 și 31 – 40 din prezenta hotărâre.”
 
   56.   La articolul 45, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), care va avea următorul cuprins:
 
c) Școala de conducători auto a fost sancționată de două ori în ultimele 12 luni pentru una  dintre încălcările prevăzute la art. 4 pct. 57 – 60 din prezenta hotărâre.
 
   57.   La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), dacă la expirarea termenului de suspendare a autorizaţiei şcolii de conducători auto nu a fost remediată situaţia în cauză, I.S.C.T.R. suspendă autorizaţia şcolii de conducători auto pentru încă o perioadă de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioadă care să nu depăşească 6 luni.”
 
   58.   La articolul 46, literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:
 
„c) școlii de conducători auto i s-a aplicat de două ori în ultimele 12 luni sancțiunea suspendării autorizației, sancțiuni rămase definitive;
d) pentru încălcarea prevăzută la art. 3 pct. 30 din prezenta hotărâre.”
 
   59.   După articolul 46 se introduc patru noi articole, articolele 461 – 464, care vor avea următorul cuprins:
 
„Art. 461. – (1) I.S.C.T.R. suspendă atestatul de instructor auto, pentru o perioadă de 30 de zile, în cazul următoarele cazuri:
a) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 10 și 42 din prezenta hotărâre;
b) instructorul auto a fost sancționat de două ori în ultimele 12 luni pentru una dintre încălcările prevăzute la art. 4 pct. 62 – 64 din prezenta hotărâre, sancțiuni rămase definitive.
                (2) În cazul în care I.S.C.T.R. aplică sancțiunea suspendării atestatului de instructor auto, notifică în scris școala de conducători auto în cadrul căreia își exercită activitatea instructorul auto în cauză.

Art. 462. – (1) I.S.C.T.R. retrage atestatul de instructor auto în următoarele cazuri:
a) instructorul auto a efectuat activitate de pregătire practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere având atestatul de instructor auto suspendat.
b) instructorului auto i s-a aplicat de 2 ori în ultimele 12 luni sancțiunea suspendării atestatului de instructor auto, sancțiuni rămase definitive;
c) instructorul auto a furnizat informații incorecte în vederea obținerii atestatului de instructor auto.
              (2) În cazul în care I.S.C.T.R. aplică sancțiunea retragerii atestatului de instructor auto, notifică în scris autoritatea emitentă și titularul atestatului retras, precizând inclusiv măsurile de reabilitare.

Art. 463. – (1) I.S.C.T.R. suspendă atestatul de profesor de legislaţie rutieră, pentru o perioadă de 30 de zile, în cazul în care acesta a fost sancționat de două ori în ultimele 12 luni pentru una dintre încălcările prevăzute la art. 4 pct. 65 și 66 din prezenta hotărâre.
                (2) În cazul în care I.S.C.T.R. aplică sancțiunea suspendării atestatului de profesor de legislaţie rutieră, notifică în scris școala de conducători auto în cadrul căreia își exercită activitatea profesorul de legislaţie rutieră în cauză.

Art. 464. – (1) I.S.C.T.R. retrage atestatul de profesor de legislaţie rutieră în următoarele cazuri:
a) profesorul de legislație rutieră a efectuat activitate de pregătire teoretică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere având atestatul de profesor de legislație rutieră suspendat;
b) profesorului de legislaţie rutieră i s-a aplicat de 2 ori în ultimele 12 luni sancțiunea suspendării atestatului, sancțiuni rămase definitive;
c) profesorul de legislație rutieră a furnizat informații incorecte în vederea obținerii atestatului de profesor de legislație rutieră.
              (2) În cazul în care I.S.C.T.R. aplică sancțiunea retragerii atestatului de profesor de legislaţie rutieră, notifică în scris autoritatea emitentă și titularul atestatului retras, precizând inclusiv măsurile de reabilitare.”
 
   60.   La articolul 48, litera b) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
 
“b) pentru încălcările prevăzute la la art. 3 pct. 11, 12, 27 și 28 din prezenta hotărâre.”
 
   61.   La articolul 48, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), care va avea următorul cuprins:
 
c) centrul de pregătire a fost sancționat de două ori în ultimele 12 luni pentru una dintre încălcările prevăzute la art. 4 pct. 45 - 47 din prezenta hotărâre, sancțiuni rămase definitive.
 
   62.   La articolul 49, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
“c) centrului de pregătire i s-a aplicat de două ori în ultimele 12 luni sancțiunea suspendării autorizației, sancțiuni rămase definitive;
d) pentru încălcarea prevăzută la art. 3 pct. 26 din prezenta hotărâre;”
 
   63.   La articolul 49, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), care va avea următorul cuprins:
 
„e) când se constată că titularul autorizației și-a încetat activitatea sau la cererea acestuia.”
 
   64.   La articolul 51, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
 
b) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 10, 35 și 42 din prezenta hotărâre.
 
   65.   La articolul 51, după litera b) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera c), care va avea următorul cuprins:
 
c) instructorul auto autorizat a fost sancționat de două ori în ultimele 12 luni pentru una dintre încălcările prevăzute la art. 4 pct. 60 și 62 - 64 din prezenta hotărâre, sancțiuni rămase definitive.
 
   66.   La articolul 51, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:
 
(3) În cazul în care I.S.C.T.R. aplică sancțiunea suspendării autorizației instructorului auto, notifică în scris școala de conducători auto cu care instructorul auto în cauză colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere.
 
   67.   La articolul 52, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
 
d) pentru încălcarea prevăzută la art. 3 pct. 32 din prezenta hotărâre.
 
   68.   Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„Art. 53. - (1) În cazul în care I.S.C.T.R. aplică sancțiunea retragerii autorizaţiei şcolii de conducători auto sau a autorizaţiei centrului de pregătire, notifică în scris autoritatea emitentă și titularul autorizației retrase, precizând inclusiv măsurile de reabilitare.
 (2) În cazul în care I.S.C.T.R. aplică sancțiunea retragerii autorizației instructorului auto, notifică în scris autoritatea emitentă, titularul autorizației retrase și școala de conducători auto cu care instructorul auto în cauză colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, precizând inclusiv măsurile de reabilitare.
            (3) Odată cu retragerea autorizaţiei şcolii de conducători auto, a autorizației instructorului auto sau a autorizaţiei centrului de pregătire toate documentele eliberate de către autoritatea emitentă în baza autorizaţiei retrase devin nule.”
 
69.              După articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 541, care va avea următorul cuprins:
 
Art. 541 – (1) I.S.C.T.R. suspendă atestatul/certificatul care atestă competența/calificarea profesională a conducătorului auto, corespunzător tipului de transport efectuat, eliberat conform legislației în vigoare, în următoarele cazuri:
a) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 9, 10, 21 și 23 - 25 din prezenta hotărâre;
b) conducătorul auto a fost sancționat de două ori în ultimele 12 luni pentru una dintre încălcările prevăzute la art. 4 pct. 50 - 56 din prezenta hotărâre, sancțiuni rămase definitive.
                 (2) I.S.C.T.R. retrage atestatul/certificatul care atestă competența/calificarea profesională a conducătorului auto, corespunzător tipului de transport efectuat, eliberat conform legislației în vigoare, în următoarele cazuri:
a) conducătorul auto a condus un vehicul utilizat la efectuarea transportului rutier având atestatul/certificatul care atestă competența/calificarea profesională suspendat;
b) conducătorului auto i s-a aplicat de 2 ori în ultimele 12 luni sancțiunea suspendării atestatului/certificatului care atestă competența/calificarea profesională a acestuia, sancțiuni rămase definitive;
c) conducătorul auto a furnizat informații incorecte în vederea obținerii atestatului/certificatului care atestă competența/calificarea profesională a acestuia.
            (2) În cazul în care I.S.C.T.R. aplică sancțiunea retragerii atestatului/certificatului care atestă competența/calificarea profesională a conducătorului auto, notifică în scris autoritatea emitentă, angajatorul conducătorului auto în cauză și titularul atestatului/certificatului retras, precizând inclusiv măsurile de reabilitare.
 
   70.   Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„Art. 55. - (1) Împotriva sancțiunilor complementare de retragere sau suspendare a licenţei de transport/licenţei comunitare, a copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei de traseu, a autorizaţiei de transport internaţional, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, a autorizaţiei şcolii de conducători auto, a autorizației instructorului auto, a autorizaţiei centrului de pregătire, a atestatului instructorului auto, a atestatului de profesor de legislaţie rutieră și a atestatului/certificatului care atestă competența/calificarea profesională a conducătorului auto după caz, titularul documentului suspendat/retras se poate adresa cu plângere instanţelor de judecată, în conformitate cu legislația în vigoare.
(2) Procedurile privind aplicarea sancțiunilor de retragere şi suspendare, după caz, a documentelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordinul ministrului transporturilor prevăzut la art. 13 alin. (4) din prezenta hotărâre.”
 
   71.   La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
 
                „(1) În cazul în care săvârşirea faptei prevăzute la art. 4 pct. 22 are drept consecinţă blocarea unui sector de drum, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale agentul constatator va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre obligaţia operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu de a achita costurile aferente intervenţiei de degajare a sectorului de drum afectat.”
 
   72.   Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
„Art. 57. – (1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 3-5 și aplicarea sancțiunilor se fac de către:
a) inspectori;
b) poliţişti rutieri, în cazul efectuării controlului în trafic în lipsa personalului prevăzut la lit. a), în cazul constatării contravenţiilor prevăzute la art. 3 pct. 1 și 44 și la art. 5 pct. 4, 12, 13, 17, 21 și 27.
        (2) În cazul în care inspectorii aplică sancțiuni conducătorului auto angajat al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu, pentru una sau mai multe dintre contravențiile prevăzute la art. 3-5, inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. din care face parte agentul constatator notifică în scris angajatorul contravenientului cu privire la sancțiunile aplicate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data procesului-verbal de constatare a contravenției.
         (3) În cazul în care polițiștii rutieri aplică sancțiuni conducătorului auto angajat al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu, pentru una sau mai multe dintre contravențiile prevăzute la art. 5, serviciul rutier/brigada rutieră din care face parte agentul constatator notifică în scris angajatorul contravenientului și I.S.C.T.R. cu privire la sancțiunile aplicate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data procesului-verbal de constatare a contravenției.
             (4) În cazul în care, la finalizarea controlului în trafic, inspectorii/polițiștii rutieri rețin unul sau mai multe documente dintre cele prezentate la control de către conducătorul auto, documentele reținute sunt menționate într-un proces-verbal de reținere, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 1, respectiv nr. 2, la prezenta hotărâre.
            (5) Procesul-verbal de reținere prevăzut la alin. (4) se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmânează conducătorului auto sau, în cazul în care acesta refuză primirea, se comunică contravenientului.”
 
                Art. II. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. III. – Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul oficial al României, Partea I.
 
 

PRIM-MINISTRU
VICTOR PONTA


 

varianta PDF (270 kB)
,

Comentarii (0)
Au mai ramas 1000 caractere

Comentariile vor fi publicate doar după moderarea acestora de către redactori. Nu vor fi publicate comentariile care conţin injurii, un limbaj licenţios, instigare la încălcarea legii, la violenţă sau la ură, precum şi acuzaţii fără acoperire. De asemenea, pentru o mai bună comunicare, vă rugăm să oferiţi o adresă de mail validă. Vă mulţumim!
Cancel or